Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Άδειες Κατασκευής Γεωτρήσεων/Πηγαδιών

Δικαιολογητικά για την άδεια κατασκευής νέας γεώτρησης

 

Διαδικασία

Σύμφωνα με την νέα κανονιστική 146896/27-10-2014, οι αιτήσεις για άδειες γεωτρήσεων, πλέον κατατίθεται στον οικείο ΟΤΑ (συνήθως Δήμο-ΟΤΑ Α’ βαθμού), ο οποίος λειτουργεί σαν υπηρεσία υποδοχής και στη συνέχεια προωθούνται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Πρώτα καταθέτουμε στην υπηρεσία υποδοχής φάκελο εις τριπλούν (ο πρωτότυπος φάκελος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, και δύο αντίγραφα). Στη συνέχεια αν η υπηρεσία υποδοχής διενεργεί τυπικό έλεγχο πληρότητας φακέλου και εξετάζει εάν οι ανάγκες σε νερό για την αιτούμενη χρήση, καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν από δημόσιο ή δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τυπικής πληρότητας του φακέλου η υπηρεσία συντάσσει συνοπτική έκθεση, και αποστέλλει τον πρωτότυπο φάκελο έγγραφο και ψηφιακό, μαζί με ένα αντίγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η Διεύθυνση Υδάτων αξιολογεί το φάκελο, και δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια προχωρεί στην έκδοση της άδειας ή στην απόρριψη του αιτήματος.

Η όλη διαδικασία σύμφωνα με το νόμο διαρκεί 50-60 εργάσιμες ημέρες.

 

Δικαιολογητικά

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση-Δήλωση.
 2. Χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ. σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάσει:
  • το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84,
  • τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ο.Σ.Δ.Ε. καθώς και τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, εφόσον συνδέονται και εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από το έργο.
  • Για γραμμικά έργα, την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του έργου και των κομβικών σημείων της όδευσης τους, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 Ή WGS 84.

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Β1. Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

Β2. Γνώμη των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών για την κατασκευή των απαιτούμενων έργων εφόσον αυτά χωροθετούνται συνολικά ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρουμ ζωνών προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου, κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3 αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α’ 153).

Β3. Γνώμη των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Περιβάλλοντος ή/και του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης σε περίπτωση έργων τα οποία εμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει σε περιοχή NATURA 2000, σε δασικές περιοχές και εν μέρει σε περιοχές ειδικής προστασίας.

Β4. Για γεωτρήσεις/πηγάδια/πηγές. Υδρογεωλογική έκθεση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας, 9όπως Βάθος, διάμετρος ανόρυξης, είδος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα σε περίπτωση γεώτρησης).
 • Γεωμορφολογία Περιοχής.
 • Γεωλογικά-Υδρολογικά-Υδρογεωλογικά Στοιχεία (όπως γεωλογικοί σχηματισμοί, υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών, αναμενόμενη στάθμη – παροχή) – Γεωλογικός χάρτης περιοχής – εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπογείου υδατικού σώματος σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης.

Β5. Σε περίπτωση ύδρευσης μεμονωμένων εγκαταστάσεων, άδεια οικοδομής ή έγγραφο νομιμοποίησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άδεια εγκατάστασης.

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τις κατά περίπτωση ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.