Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Άδειες χρήσης νερού

Δικαιολογητικά για την άδεια χρήσης νερού

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση-Δήλωση.
 2. Χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ. σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάσει:
  1. το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84,
  2. τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ο.Σ.Δ.Ε. καθώς και τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, εφόσον συνδέονται και εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από το έργο.

Β1. Για νέα έργα

 1.  Τυχόν λοιπά τεχνικά στοιχεία/εκθέσεις που έχουν ζητηθεί σε προηγούμενα στάδια αδειοδότησης από την Υπηρεσία Υδάτων.
 1. Έκθεση εκτέλεσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει:
 •  Θέση εκτέλεσης σε ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας όπως : μέθοδος διάτρησης, τύπος γεωτρυπάνου, ονοματεπώνυμο χειριστή, ημερομηνίες εκτέλεσης του έργου, βάθος-διάμετρος σωλήνωσης, είδος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα, υδροστατική στάθμη ηρεμίας, εκτιμώμενη παροχή, είδος-ισχύς αντλητικού συγκροτήματος.
 • Γεωλογικά-υδρολογικά-υδρογεωλογικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Στρωματογραφία διατρητικής στήλης και καταγραφή βάθους και είδους υδροφόρων στρωμάτων.
 • Εκτίμηση δυναμικότητας έργου (ειδικά σε υδρογεωτρήσεις κατόπιν δοκιμαστικής άντλησης).
 • Υπολογισμός υδραυλικών παραμέτρων υδροπερατότητας, υδροχωρητικότητας, μεταβιβαστικότητας μετά από δοκιμαστική άντληση καθώς και ακτίνα κώνου κατάπτωσης από την άντληση και εκτίμηση φαινομένων αλληλεπίδρασης με παρακείμενες υδροληψίες και των επιπτώσεων στα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα.

Β2. Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου/συλλογικού οργάνου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου με τις τυχόν τροποποιήσεις της.

Β3. Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), αντίγραφα δηλώσεων των τελευταίων πέντε (5) χρόνων.

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τις κατά περίπτωση ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.