Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα σύνθετα κατασκευαστικά έργα απαιτείται από την πολιτεία με σκοπό τη διασφάλιση της κατασκευαστικής ποιότητας με όρους που προστατεύουν το περιβάλλον.

Όσον αφορά τις γεωτρήσεις  νερού οι απαιτήσεις για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται από την υπουργική απόφαση 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/12) .

Οι γεωτρήσεις νερού και τα πηγάδια (φρέατα) κατατάσσονται στην 2η ομάδα των υδραυλικών έργων και στις υποκατηγορίες:
  • Υποκατηγορία Α1 : Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.000 m3 ανά έτος.
  • Υποκατηγορία Α2:

α)(5.000.000 m3≥V>100.000 m3)  , εάν η γεώτρηση:

  • Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων.

και

  •   Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000 m.

και

  • Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000 m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα.

β) (5.000.000 m3≥V>50.000 m3), εάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει.

  • Κατηγορία Β:

α) (100.000 m3≥V>50.000 m3), και :

  • Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων

και

  • Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m

και

  • Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα.

β) 50.000 m3≥V>25.000 m3 , , εάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει.

Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από ομάδα υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση αυτών σε σχέση με τη θάλασσα, λίμνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρμόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαμβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων.

Σε περίπτωση γεώτρησης νερού υποκατηγορίας Α2 ή κατηγορίας Β  που ευρίσκεται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, το οποίο περιλαβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα των υπόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο έλεγχος για το κατά πόσον η υδρογεώτρηση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης και είναι συμβατή με τις προβλέψεις που διενεργείται από την οικεία Διεύθυνση Υδάτων.

Δικαίωμα σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχουν οι εγγεγραμμένοι μελετητές στο ΥΠΕΚΑ στην κατηγορία 27. Το γραφείο μας διαθέτει προσωπικό εξειδικευμένο στην σύνταξη τέτοιων μελετών και διαπιστευμένο από το Υπουργείο.