Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ

Δοκιμαστική άντληση

Η δοκιμαστική άντληση είναι ένα χρήσιμο κατασκευαστικό στάδιο της γεώτρησης. Με αυτό επιτυγχάνονται δύο σκοποί:

  • διαπιστώνεται το δυναμικό παροχής της γεώτρησης σε νερό
  • ομαλοποιούνται οι γραμμές ροής νερού προς τη γεώτρηση, έτσι ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα στο μέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με κλιμακωτή αύξηση της παροχής του νερού, που αντλείται, και αντίστροφα εισπίεση νερού μέσα στη γεώτρηση, έτσι ώστε να ανοίξουν δίοδοι κυκλοφορίας του νερού στο εδαφικό υλικό γύρω από τη γεώτρηση.

Οι απαραίτητες προδιαγραφές για τη σωστή δοκιμαστική άντληση είναι:

  1.  Το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για µακράς διάρκειας αντλήσεις.
  2. Η παροχή ρυθµίζεται  µε δικλείδα ή  µε αλλαγή των στροφών του κινητήρα όπου είναι δυνατόν.

Το νερό πρέπει να παροχετεύεται σε κατάλληλη απόσταση,  ώστε να  µην επηρεάζεται η δοκιµή της άντλησης