Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ

Δοκιμές εκτίμησης χαρακτηριστικών εδάφων για τη διαστασιολόγηση των θεμελιώσεων

Επί τόπου δοκιμές:

  • Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης – SPT
  • Δοκιμή στατικής πενετρομέτρησης – CPT

Εργαστηριακές δοκιμές με δοκίμια από το εργοτάξιο.

Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης – SPT

Θεμελιώσεις 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτέλεση: µε τη βοήθεια γεωτρητικού συγκροτήµατος κατά την ανόρυξη των γεωτρήσεων, σε διάφορα βάθη αυτών., Προσδιορίζεται ο αριθµός των κρούσεων  (Ν)  για προχώρηση του ειδικού δειγµατολήπτη Terzaghi µε την πτώση αντίβαρου 63,5kg  από ύψους 76,2cm, κατά 45cm (σε τρία διαδοχικά τµήµατα των 15cm).

  1. Ο αριθµός των κρούσεων για τη διείσδυση του δειγµατολήπτη στο πρώτο τµήµατων 15cm απορρίπτεται    (διαταραγµένο από τη διαδικασία διάτρησης υλικό,  ήπληρωµένο µε υλικά που έχουν καταπέσει από το ασωλήνωτο τµήµα της γεώτρησης).
  2.  Ο χαρακτηρισµός των δειγµάτων γίνεται βάση της προχώρησης στα δύο υπόλοιπα τµήµατα των 15cm (σύνολο 30cm), όπως δίνεται βιβλιογραφικά, σύµφωνα µε σχετικούς πίνακες.
  3. Στην περίπτωση που η δοκιµή εκτελείται κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, οι τιµές πρέπει να διορθωθούν όσον αφορά την επίδραση του νερού στη στήλη εκτέλεσης της δοκιµής .

Δοκιμή στατικής πεντρομέτρησης – CPT

 

  • Κατά τη διάρκεια της δοκιμής στατικής πενετρομέτρησης ένας τυποποιημένος κώνος  και  ένας κύλινδρος τριβής προωθούνται στο έδαφος με την εφαρμογή υδραυλικών πιέσεων.
  • Η προώθηση  της  συσκευής πενετρομέτρησης γίνεται με σταθερή ταχύτητα (2 cm/sec).
  • Η έμπηξη γίνεται στατικά.
  • Μπορεί να μετρηθεί χωριστά η  αντοχή που  παρουσιάζει παρουσιάζει η αιχμή στην έμπηξη και η αντοχή τριβής του κυλίνδρου.

Θεμελιώσεις 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρότυπη συσκευή στατικής πενετρομέτρησης. (1. Κώνος, 2. Στέλεχος τριβής, 3. Στήλη σωλήνων)

Εργαστηριακές δοκιμές

Μέσω μιας γεώτρησης, και εξαγωγής εδαφικού υλικού (καρότου) , μπορούμε να πάρουμε αντιπροσωπευτικά δοκίμια από κάθε εδαφική στρώση, και να προσεγγίσουμε τις σωστές παραμέτρους από τις οποίες θα συνταχθεί η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης.