Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Γεωθερμία

Η γεωθερμία είναι από τις σημαντικότερες μορφές ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Ο πλανήτης μας εκλύει φυσικές ποσότητες ενέργειας, τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Θεωρείται μια καθαρή μορφή ενέργειας, η οποία μπορεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη με μηδαμινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε πλούσιο γεωθερμικό πεδίο, λόγω του σεισμοτεκτονικού περιβάλλοντος. Μπορούμε γενικά να υπολογίσουμε χονδρικά αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1οC κάθε 30 m. Δηλαδή με θερμοκρασία εδάφους 18 οC, με μια γεώτρηση 150 m, μπορούμε να έχουμε θερμοκρασία 23 οC. Αυτή η θερμότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για εξοικονόμιση ενέργειας και χρήματος.

Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας είναι συσκευές που αξιοποιούν την ενέργεια του υπεδάφους λίγα  µέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης ή του νερού από  µικρά βάθη ή και επιφανειακά  (θερµοκρασίες οC),  και είτε την αυξάνουν κατά τη διάρκεια του χειµώνα, προσφέροντας θέρµανση στο εσωτερικό των κτιρίων,  είτε την ελαττώνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,  προσδίδοντας δροσισµό και ψύξη.  Κατ’  αυτόν τον τρόπο παρέχουν αποδοτική θέρµανση,  ζεστό νερό και κλιµατισµό.  Τα συστήµατα των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας αποτελούνται από τρία (3) µέρη: (α)  το γεωεναλλάκτη [σύστηµα σωληνώσεων,  που τοποθετείτα ιµέσα στο έδαφος, το οποίο λαµβάνει τόσο τη θερµότητα του εδάφους ή του νερού όσο και το νερό από την επιφάνεια ή από κάποια υδρογεώτρηση], (β)  την αντλία θερµότητας, η οποία αυξάνει ή µειώνει τη θερµοκρασία,  ανάλογα  µε τις ανάγκες και  (γ)  το σύστηµα  µεταφοράς και διανοµής της θερµότητας στο κτίριο,  δηλ.  το σύστηµα θέρµανσης ή/και ψύξης  (αεραγωγοί ή επιδαπέδια ή fan coils).  Στις αντλίες θερµότητας, που λειτουργούν  µε ηλεκτρική ενέργεια, ο συντελεστής απόδοσης COP (που προσδιορίζει την απόδοση θέρµανσης)  κυµαίνεται από 1,5  έως 5. Tα περισσότερα συστήµατα αντλιών θερµότητας έχουν COP  3-5  και βέβαια όσο  µεγαλύτερη είναι η τιµή του τόσο περισσότερο οικονοµική γίνεται η χρήση της αντλίας.  Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε  µία (1) µονάδα ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται θερµότητα 1,5-5 µονάδων. Συγκριτικά µπορεί να αναφερθεί ότι έναςκαυστήρας ορυκτών καυσίµων  µπορεί να είναι 78-95% αποδοτικός,  ενώ  µια γεωθερµική αντλίαθερµότητας είναι 150-500%.  Οι γεωθερµικές αντλίες αποτελούν  µία καθιερωµένη και αξιόπιστη τεχνολογία, ελαττώνουν τις δαπάνες για θέρµανση και κλιµατισµό κατά 25-75%, µειώνουν σηµαντικά τις εκποµπές CO2 και προστατεύουν το περιβάλλον.  Υπάρχουν διάφορα είδη γεωθερµικών αντλιών θερµότητας,  σχεδιασµένα για τις αντίστοιχες εφαρµογές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας, εκτός από  τη θέρµανση κατοικιών,  είναι εφικτή και οικονοµική σε θερµοκήπια, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες,  ιχθυοκαλλιέργειες, κ.α.

αντλία θερμότητας

Τυπική εφαρμογή ενός γεωεναλλάκτη σε γεώτρηση και αντλίας θερμότητας σε κατοικία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση γεωτρήσεων  γεωθερμίας, πατήστε εδώ.